Đóng

Thông tin minh bạch

I. Tổng số tiền ủng hộ: 24.183.391.936 đồng (*)

II. Tổng số chi: 22.019.004.000 đồng

1. Hỗ trợ khẩn cấp Quảng Bình – Hà Tĩnh: 3.084.000.000 đồng (xem chi tiết)

http://tuthiendelamgi.com/chuyen-muc/cac-du-an-thien-nguyen/hoat-dong-ho-tro-khan-cap/

2. Hỗ trợ khẩn cấp Nam Trung Bộ: 4.348.500.000 đồng (xem chi tiết)

http://tuthiendelamgi.com/chuyen-muc/cac-du-an-thien-nguyen/hoat-dong-ho-tro-khan-cap-nam-trung-bo/

3. Trao quà Tết Bình Định – Phú Yên: 4.168.500.000 đồng (xem chi tiết)

http://tuthiendelamgi.com/chuyen-muc/cac-du-an-thien-nguyen/trao-qua-tet-2017-binh-dinh-phu-yen/

4. Trao bò giống: 8.418.004.000 đồng (xem chi tiết)

http://tuthiendelamgi.com/chuyen-muc/cac-du-an-thien-nguyen/du-an-trao-tang-bo-giong/

5. Hỗ trợ mổ tim – Quỹ Hiểu về trái tim: 2.000.000.000 đồng (xem chi tiết)

http://tuthiendelamgi.com/chuyen-muc/cac-du-an-thien-nguyen/du-an-phau-thuat-tim-cho-tre-em/

III. Số tiền còn lại: 2.164.387.936 đồng (**)

1. Trạm nước sạch Giáo xứ Minh Cầm: 1.114.387.936 đồng (dự kiến)

http://tuthiendelamgi.com/chuyen-muc/cac-du-an-thien-nguyen/du-an-nuoc-sach-minh-cam/

2. Hỗ trợ xây 30 căn Nhà chống lũ: 1.050.000.000 đồng (dự kiến)

http://tuthiendelamgi.com/chuyen-muc/du-an-nha-chong-lu/

Chú ý:

(*) số tiền chưa tính tiền lãi không thời hạn được tự động cộng vào tài khoản. Sẽ có báo cáo tài chính chi tiết khi hoàn thành các dự án.

(**) số tiền chưa trừ một vài khoản tra soát lấy lại tiền

 

 

Thông tin minh bạch